STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CHAMPION”

[wersja pdf]


Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Champion”, zwany dalej „Klubem”, jest Stowarzyszeniem zrzeszającym zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.

§ 2

1.   Terenem działania Klubu jest Powiat Policki.
2.   Siedzibą Klubu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Siedleckiej 2b.

§ 3

Klub jest Stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1.   Klubu działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2.   Klubu może być członkiem okręgowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci oraz Systemu Jednolitej Identyfikacji Wizualnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1.   Organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży, w oparciu o możliwości obiektowe jednostek budżetowych Gminy Police, jak również w oparciu o możliwości organizacyjne i finansowe Członków Klubu.
2.   Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, jak i stopnia sprawności ruchowej.
3.   Uczestniczenie Członków Klubu we współzawodnictwie sportowym w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
4.   Upowszechnianie działań integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz będącej w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.
5.   Organizowanie międzynarodowych wymian młodzieżowych propagujących integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów wśród dzieci i młodzieży różnych narodowości.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z władzami samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych oraz związkami i klubami sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich Członków, jak również rodziców dzieci i młodzieży.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1.   Członkami Klubu mogą być dzieci i młodzież oraz ich rodzice, jak również dorośli sympatycy Klubu, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci uchwałą Zarządu Klubu.
2.   Małoletni mogą być Członkami Klubu za zgodą ich opiekunów prawnych.

§ 10

Członkowie Klubu mają prawo do:

1.   Uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Klubu z czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2.   Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
3.   Korzystania z wszelkiego sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§ 11

Do obowiązków Członków Klubu należy:

1.   Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu i uchwał władz Klubu.
2.   Godne reprezentowanie barw Klubu.
3.   Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu.

§ 12

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.   Dobrowolne wystąpienie zgłoszone w formie pisemnej do Zarządu Klubu.
2.   Skreślenie z listy Członków Klubu uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
a) umyślnego naruszania postanowień Statutu Klubu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku, c) nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
d) działania na szkodę Klubu.
3.   Rozwiązanie Klubu.

 

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 13

1.   Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Klubu, b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna Klubu.
2.   Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.
3.   Wybór Władz Klubu następuje w głosowaniu tajnym.
4.   Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 14

1.   Walne Zgromadzenie, zwyczajne lub nadzwyczajne, jest najwyższą władzą Klubu.
2.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo‐Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na dwa lata.
3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek ½ ogółu Członków Klubu.
4.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

1.   Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu, b) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu, absolutorium dla Zarządu Klubu,
c) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
d) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
2.   Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ Członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 16

1.   Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2.   Zarząd Klubu spośród siebie wybiera Prezesa Klubu.
3.   Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby Członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa Klubu.

§ 17

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, a w szczególności:

1.   Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2.   Przyjmowanie i skreślanie Członków Klubu,
3.   Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 18

1.   Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2.   Komisja Rewizyjna Klubu spośród siebie wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu.
3.   Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby Członków Komisji Rewizyjnej Klubu, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu.

§ 19

Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i uprawniona jest do:

1.   Przeprowadzania kontroli działalności statutowej oraz finansowej Klubu i wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu,
2.   Składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
3.   Występowania z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Od decyzji Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu przysługuje Członkom Klubu odwołanie do Walnego Zgromadzenia – złożone do Zarządu Klubu w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji.

 

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu

§ 21

1.   Na majątek Klubu składają się:
a) Składki członkowskie,
b) Dotacje budżetowe i darowizny,
c) Dochody z innej działalności statutowej, d) Nabyte ruchomości i nieruchomości.
2.   Dla ważności oświadczeń, w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu Klubu – w tym obowiązkowo Prezesa Klubu.

 

Rozdział 6
Zmiany w Statucie i rozwiązanie Klubu

§ 22

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

§ 23

1.   Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
2.   Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Udostępnij na:

Miłośnicy tenisa stołowego

Translate »